Giao hàng đến Việt Nam
Hướng dẫn
Vải
Cúc
Dây kéo khoá
Ruybăng
VND | Đồng
Tiếng Việt
Thay đổi cài đặt khu vực
Bạn không thể thay đổi cài đặt khu vực. Đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản để thay đổi cài đặt .
ApparelX là trang thương mại điện tử cung cấp nguyên phụ liệu may mặc cho doanh nghiệp trên toàn cầu.

Tài khoản của tôi

Bạn có thể kiểm tra lịch sử đặt hàng, sửa đổi hồ sơ công ty / cá nhân, áp dụng thanh toán trên tài khoản, v.v.

Lịch sử đặt hàng
Bạn có thể kiểm tra trạng thái đơn hàng và hủy đơn hàng.
Thông tin của tôi
Bạn có thể kiểm tra và sửa đổi tên, địa chỉ của bạn, v.v.
Thiết lập thông báo
Bạn có thể sửa đổi cài đặt thông báo.
Đặt lại mật khẩu
Bạn có thể đặt lại mật khẩu.
Quản lý đánh giá
Bạn có thể quản lý đánh giá của bạn mà bạn đã đăng.
ApparelX
Bạn có thể kiểm tra điểm ApparelX của bạn và lịch sử sử dụng.
Cài đặt hệ thống bảo vệ
Bạn có thể sửa đổi cài đặt bảo mật.
Nhập mã giảm giá
Bạn có thể nhập mã giảm giá và nhận triết khấu.
Đăng ký tài khoản
Sau khi được chấp thuận, bạn có thể thanh toán trên tài khoản (trong vòng 30 ngày).
Thêm người dùng
Bạn có thể thêm nhân viên cùng công ty bạn làm người dùng ApparelX.
Xoá tài khoản
Bạn có thể xóa tài khoản của ApparelX.
Giao hàng đến Việt Nam
VND | Đồng
Tiếng Việt
Thay đổi